Comparteix:

Política de Protecció de Dades Personals

Política de Protecció de Dades Personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals (RGPD), li informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer responsabilitat de la UPC.

 

Informació de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Càtedra Mir-Puig

c/ Pau Gargallo, 14

08028 Barcelona

Telèfon 93 401 07 84

catedra.mirpuig@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, etc.)

F01.24 Mantenir una vinculació permanent dels antics alumnes amb la Universitat


Gestionar l’enviament del llibre “El Llegat de Pere Mir. 1919-2017”

Legitimació

Consentiment

Destinataris

Les dades que recollim son d'ús intern.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat